Disklemer

De ynformaasje dy't troch Eurolangues op dizze website toand wurdt, is mei soarch gearstald, mar foar de krektens en folsleinens kinne wy net op alle mominten ynstean. Wy kinne sûnder hokker oankundiging ek de ynformaasje ek wizigje.

Eurolangues oanfurdiget hielendal gjin oanspraaklikens foar it ûnûnderbrutsen funksjonearjen fan dizze website. Wy stelle alles yn it wurk om misbrûk foar te kommen, mar binne net oanspraaklik foar ynformaasje en/of berjochten dy't troch brûkers fan dizze website mei help fan ynternet ferspraat wurde.

Ferwizings nei thússiden dy't net troch Eurolangues ûnderhâlden wurde binne ynformatyf. Wy oanfurdigje hielendal gjin oanspraaklikens oangeande dy websites. Hoewol't wy mei soarch trochferwize, steane wy net yn foar de ynhâld, aktualiteit, folsleinens, kwaliteit en it funksjonearjen fan oare websites.

De ynhâld fan dizze website is eigendom fan Eurolangues. Alle auteursrjochten berêste allyksa by Eurolangues. It Nederlânske rjocht is fan tapassing.

As rjochthawwer behâlde wy ús alle rjochten foar oangeande de op dizze website presintearre ynformaasje, dêrûnder ek teksten, foto’s, logo's, handelsmerken en grafysk materiaal. It is jo as besiker net tastien om ynformaasje troch te jaan, te fermannichfâldigjen of te fersprieden sûnder útdruklike, skriftlike tastimming fan Eurolangues.

Troch dizze website te besjen en de ynformaasje dy't wy dêrop biede te brûken, geane jo akkoart mei de betingsten en beheinings lykas wy dy yn dizze disklemer ferwurde hawwe.