Groepstrening op maat

By in in-company taaltrening stimt Eurolangues de ynhâld ôf op de winsken en it taalfeardigensnivo fan in lytse groep meiwurker... Lês mear

Taaltreners

Wat wolle jo leare en hoe? Dêr binne wy benijd nei, want de taaltreners fan Eurolangues leverje graach maatwurk. Dêrom ferdjipje wy ús yn... Lês mear

Oersettings

Eurolangues siket by alle oersetopdrachten de krekte persoan. Ien dy't in soad fan it ûnderwerp wit en dy't mei wille oan 'e slach giet om... Lês mear

Ynskriuwings praktyske taaltrening
Us nije searje begjint de 1e wike yn oktober yn Ljouwert, It Hearrenfean en Drachten.
Oanmelde? Gean nei it ynskriuwformulier

Reäksjes fan klanten
‘De ynternasjonale audit ferrûn in stik soepeler nei de taaltrening fan Eurolangues. De meiwurkers koene flot ynspylje op de fragen dy't steld waarden. It die bliken dat se goed by steat wiene om harren saken adekwaat ta te ljochtsjen en in petear te fieren.’ In opdrachtjouwer yn 'e sektor libbensmiddels

Noflik leare
Wy wurkje mei modern lesmateriaal lykas bygelyks filmkes op ynternet en TED Talks.

Ljouwert Kulturele Haadstêd 2018
Eurolangues is grutsk op har roots. Dêrom diele wy mei in soad Fryske ynwenners de drive om fan Ljouwert - Fryslân 2018 in súkses te meitsjen.

Fragen?
Wy steane jo graach te wurd!
Skilje: +31(0)58 288 1314 of nim kontakt op.